Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  pod numerem 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407,  Regon 010089452, BDO 000246373.
Adres do korespondencji i przesyłek zwrotnych: 05-250 Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 6.

I. INFORMACJE OGÓLNE
    1. Regulamin sklepu internetowego, zwany dalej "Regulaminem" określa prawa i obowiązki Klientów w tym w szczególności zasady korzystania ze sklepu, składania zamówień na towary dostępne w sklepie, odbioru zamówionych towarów przez klienta, uiszczaniu przez klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.
    2. Aby móc korzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedawcy, Klient powinien:
        a. posiadać urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
        b. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
        c. mieć zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer;
        d. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
        e. włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;
    3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
        a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
        b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
        c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
        d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
    4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
    5. Niepodanie niektórych danych osobowych może skutkować ograniczeniem dostępu do wybranych funkcji systemu lub usług, w szczególności może uniemożliwić realizację zamówienia bądź zawarcie umowy.
    6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika „Regulamin” zamieszczonego na stronie głównej Sklepu  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
    7. Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.
2. DEFINICJE
    1. Sprzedawca - Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna,
    2. Sklep internetowy lub Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę
    3. Usługa elektroniczna  - usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Klientów polegająca na zapewnieniu przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przetwarzania i przechowywania, a także wysłania i odbierania danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient zakłada Konto na Stronie Internetowej poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych. Usługa ta świadczona jest od momentu rejestracji, a Klient może zażądać usunięcia Konta w każdym momencie poprzez zgłoszenia żądania usunięcia danych zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.
    4. Strona internetowa - to strona www za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
    5. Kupujący lub Klient - konsument oraz inny podmiot, w tym przedsiębiorca, dokonujący zamówienia towarów w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie.
    6. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
    7. Umowa Sprzedaży – to umowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
    8. Zamówienie -  oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
    9. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    10. Przygotowanie Zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę a w przypadku wyboru zamówienia z dostawą do Klienta również przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi. Zamówienia będą przygotowywane w czasie wskazanym w szczegółach opisu towaru („możemy wysłać w ciągu ...”). Czas przygotowania Zamówienia jest liczony od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00, czas przygotowania Zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca nie przygotowuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    11. Czas realizacji (wysyłki) - czas pomiędzy złożeniem zamówienia przez Kupującego nie będącego Konsumentem, a przygotowaniem towaru przez Sprzedawcę do odbioru przez firmę przewozową lub Kupującego (wskazany w szczegółach opisu towaru: „możemy wysłać w ciągu ...”).
    12. Czas dostawy – czas pomiędzy przekazaniem przesyłki firmie przewozowej a doręczeniem przesyłki do odbiorcy lub punktu odbioru.
    13. Zamówienie specjalne – zamówienie realizowane w oparciu o odrębną umowę, którego realizacja odbywa się na zasadach określonych Regulaminem.
III. PRZEPISY OGÓLNE
    1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
    2. Postanowienia Regulaminu sprzedaży określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży wysyłkowej w sposób następujący:
        a. w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży, reklamacji i zwrotów regulamin obowiązuje kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami,
        b. do sprzedaży podmiotom nie będącym konsumentami stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru zwrotu towaru i przedpłat oraz niniejszy Regulamin z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej,
        c. do sprzedaży na specjalne zamówienie (wszystkim kontrahentom) stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru, zwrotu towaru i przedpłat, niniejszy Regulamin,
    3. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany informacji i treści prezentowanych w Serwisie, w tym treści niniejszego Regulaminu, asortymentu oraz cen towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wiążące dla stron umowy są informacje i ceny widoczne w Serwisie w chwili złożenia zamówienia.
    4. Sprzedawca prowadzi działalność za pośrednictwem Serwisu na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski, z możliwością wysyłki na każdy wskazany przez Klienta adres dostawy (krajowy lub zagraniczny) z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.
    5. Dostawa na adres zagraniczny możliwa jest o ile Sprzedawca umieścił w cenniku dostaw informację o dostępności i warunkach świadczenia dostaw na obszarze określonego państwa.
IV. WARUNKI SPRZEDAŻY
    1. Prezentowane w Serwisie informacje dotyczące towarów i usług mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    2. Sprzedawca nie gwarantuje, że widoczne w Serwisie towary znajdują się w magazynach Sprzedającego lub jego dostawców.
    3. Sprzedawca z uwagi na korzystanie z usług transportowych firm zewnętrznych, nie gwarantuje klientom nie będących Konsumentami dotarcia towaru w czasie podanym w opisie produktu, a jedynie wysłanie czyli jego przekazanie przewoźnikowi.
    4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ofert specjalnych, promocji i wyprzedaży. Szczegółowe informacje na ich temat mogą być zawarte w odrębnych regulaminach.
    5. Świadczenie usług przez Sprzedawcę, w tym dodatkowo płatnych usług związanych z realizacją zamówień, odbywa się warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i/ lub odrębnych regulaminach opublikowanych na stronach Serwisu.
    6. Ceny widoczne w Serwisie:
        a. zawierają podatek VAT,
        b. podane są w złotych polskich i jest to waluta zawieranych transakcji,
        c. nie zawierają kosztów dostawy (wysyłki), ani innych opłat dodatkowych wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie, cenniku dostaw lub innych tabelach opłat zamieszczonych w Serwisie.
        d. zawierają koszt jednorazowego spakowania towaru,
        e. obowiązują tylko w przypadku zamówień składanych przez Sklep internetowy.
    7. Do każdego realizowanego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
    8. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
    9. Sprzedawca może przesłać fakturę drogą elektroniczną o ile Kupujący wyraźnie nie zaznaczy w zamówieniu, że faktura powinna być wysłana w formie papierowej razem z towarem.
    10. W przypadku zakupu plików elektronicznych bądź usług, Sprzedawca przesyła fakturę pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 12.
    11. Faktura korygująca wystawiana jest i przesyłana do Kupującego w formie papierowej lub elektronicznej. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić odbiór faktury korygującej. Potwierdzenie odbioru może zatem przybrać formę:
        a. potwierdzenia przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru),
        b. odrębnego pisemnego potwierdzenia faktu otrzymania faktury korygującej,
        c. przesłanej zwrotnej kopii, gdzie widnieje podpis kontrahenta na fakturze korygującej,
        d. potwierdzenia odbioru faktury korygującej przesłanego drogą elektroniczną.
    12. W przypadku żądania wysłania dokumentów, w tym dokumentu sprzedaży, oddzielnym listem, Kupujący ponosi opłatę dodatkową w wysokości 10 złotych, która pobierana jest z góry przelewem na rachunek Serwisu. Serwis wysyła wskazane dokumenty listem poleconym na adres krajowy. W przypadku listu zagranicznego opłata ustalana jest indywidualnie.
V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
    1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie składania zamówienia lub w inny sposób określony w Serwisie.
    2. Założenie konta klienta (rejestracja klienta) w Serwisie nie jest wymagane. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w systemie zakładane jest konto do obsłużenia pojedynczego zamówienia.
    3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza jednocześnie, iż Kupujący zapoznał się odrębnie z Regulaminem i go odrębnie zaakceptował.
    4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, iż Kupujący wyraził wolę zawarcia umowy ze Sprzedawcą oraz udzielił odrębnie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu do zawarcia umowy oraz jej realizacji.
    5. Kupujący bez względu na sposób złożenia zamówienia zobowiązany jest podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, obejmujące wyszczególnienie zamawianych towarów oraz dane Kupującego i odbiorcy zamówienia, określone w Załączniku C do Regulaminu, bądź inne informacje, jeżeli są konieczne do poprawnej realizacji zamówienia i dostawy towaru, np. informacje o planowanej nieobecności w miejscu odbioru.
    6. Za wszelkie szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub błędnych informacji o których mowa w pkt 4. odpowiedzialność ponosi Kupujący.
    7. Przedmiotem umowy są wyłącznie towary lub usługi  widoczne w ofercie Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.
    8. Przedmiotem umowy sprzedaży na specjalne zamówienie mogą być również towary, które nie są widoczne w Serwisie.
    9. Sprzedający może określić maksymalną wartość zamówionych towarów dla poszczególnych dostępnych sposobów dostawy i płatności za zamówienie, która zostanie podana w cenniku dostaw.
    10. Prawidłowo wypełnione zamówienie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedającego i upoważnia go do zlecenia przewoźnikowi w jego imieniu przesłania zamówionych produktów na wskazany w zamówieniu adres.
    11. Sprzedawca może kontaktować się z zamawiającym w celu weryfikacji przekazanych danych, a w razie wątpliwości  żądać potwierdzenia zamówienia.
    12. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia zawierającego wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    13. Realizacja  umowy rozpoczyna się:
        a. w dniu potwierdzenia złożenia zamówienia,
        b. w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku lub kolejnym dniu roboczym, jeżeli zamówienie jest płatne przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych,
    14. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie bądź u dostawców Sprzedawcy oraz braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia, a ewentualna zapłata za towar zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Kupującego.
    15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący będący konsumentem zostanie poinformowany o dostępnych towarach i podejmie decyzję o częściowej realizacji zamówienia bądź odstąpieniu od umowy. Kupujący nie będący konsumentem może zdecydować o częściowej realizacji zamówienia bądź jego anulowaniu.
    16. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy.
    17. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie, aż do wyczerpania zapasów. Sprzedawca zastrzega, że zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone nie zostanie zrealizowane.
     
VI. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU
    1. Wszystkie towary dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia.
    2. Ceny przesyłek opublikowane w Serwisie dotyczą nadania pojedynczej paczki, chyba że zaznaczono inaczej.
    3. W przypadku zamówienia towarów dla których podano różne czasy realizacji, właściwym czasem realizacji całego zamówienia jest najdłuższy z podanych czasów.
    4. Sprzedawca ma do 14 dni na realizację oraz dostawę zamówienia. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
    5. Doręczenie zamówionego towaru realizowane jest bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy doręczający nie zastanie odbiorcy w domu może kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zostawić awizo.
    6. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone lub nie nosi śladów otwarcia w trakcie transportu.
    7. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, otwarcia, przepakowania lub wzbudza inne uzasadnione wątpliwości, Kupujący lub odbiorca może odmówić przyjęcia przesyłki, a jeżeli przyjmie przesyłkę, to ma obowiązek otworzyć ją w obecności doręczającego lub wydającego, dokonać dokładnych oględzin i przeliczenia towaru oraz sprawdzić jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź braku towaru, Kupujący ma obowiązek sporządzić protokół szkody. Protokół musi zawierać dane identyfikujące doręczającego, takie jak imię i nazwisko, numer służbowy lub numer kuriera oraz jego podpis, a także datę i godzinę doręczenia (odbioru) przesyłki. W celu uzupełnienia zgłoszenia zalecane jest sporządzenie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń.
    8. Jeżeli odbiór nastąpił z paczkomatu, należy skontaktować się ze Sprzedającym, podać datę i godzinę odbioru przesyłki oraz wskazać rodzaj uszkodzeń. W celu uzupełnienia zgłoszenia zalecane jest sporządzenie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń.
    9. Odbiór przesyłki należy pokwitować doręczającemu lub wydającemu podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą zawartości przesyłki przechodzą na Kupującego.
    10. W przypadku nie otrzymania przesyłki w czasie przewidzianym na jej doręczenie, pomimo otrzymania powiadomienia o jej nadaniu, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego.
    11. W przypadku gdy Sprzedający udostępni Kupującemu możliwość odbioru własnego, to zamówienie może być odebrane pod wskazanym w Serwisie adresem po otrzymaniu odrębnego powiadomienia informującego o gotowości towaru do odbioru.
    12. Kupujący wskazując osobę trzecią odpowiada za odbiór zakupionego towaru na zasadach ustalonych regulaminem oraz stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących.
VII. PŁATNOŚCI
    1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
        a. za pobraniem (gotówką),
        b. przelewem bankowym,
        c. przelewem lub kartą za pośrednictwem operatorów płatności online,
        d. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową płatność we własnym punkcie odbioru Sprzedającego,
    2. W przypadku płatności dokonywanych z rachunków zagranicznych walutą transakcji jest złoty polski, a kwota należności za zamówienie przelana na rachunek Sprzedającego musi być równa kwocie należnej Sprzedającemu z tytułu złożonego zamówienia, wskazanej w potwierdzeniu zamówienia, wg średniego kursu sprzedaży NBP z dnia złożenia zamówienia. Koszt płatności (prowizji, przewalutowania i innych opłat bankowych) ponosi Kupujący.
    3. W przypadku dokonania nieprawidłowej wpłaty z rachunku zagranicznego przez Klienta nie będącego Konsumentem, Sprzedawca zwraca kwotę w złotych polskich (waluta przelewu) pomniejszoną o opłaty i prowizje bankowe z tytułu przelewu zagranicznego (walutowego) i opłatę manipulacyjną w wysokości 10 złotych.
    4. W przypadku zapłaty kwoty nieprawidłowej niższej niż wartość zamówienia, realizacja zamówienia zostanie zawieszona do czasu otrzymania przez Sprzedającego dopłaty.
    5. W przypadku wpłacenia kwoty nieprawidłowej wyższej niż wartość zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu nadpłaty w ten sam sposób, w jaki otrzymał płatność. Sprzedający pomniejszy wartość nadpłaty o opłatę manipulacyjną w wysokości 2 złotych.
    6. W przypadku zwrotu zapłaty za zamówienie nieodebrane przez Kupującego nie będącego Konsumentem lub wskazanego przez niego odbiorcę, Sprzedawca nie zwraca opłat dodatkowych niezależnych od ceny zamówionego towaru, w szczególności opłaty za wysyłkę zamówienia.
    7. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnych  środków w ciągu 14 dni od wyjaśnienia sprawy z Kupującym nie będącym Konsumentem. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jak/i dokonano zapłaty lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
    8. Sprzedający może naliczać opłaty z tytułu akceptacji określonych sposobów płatności. Wysokość tych opłat podana jest w cenniku dostaw.
       
VIII. ZWROT TOWARU
    1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki (wydania towaru).
    2. W załączniku A do Regulaminu zawarte są informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
    3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi. Sprzedawca dokona zwrotu należności w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, chyba że Klient wskaże Sprzedawcy rachunek, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności.
    4. Klient będący Konsumentem  ma obowiązek zwrócić Towary, co do których wykonał prawo odstąpienia, Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towary. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
    5. Sprzedający w przypadkach prawem określonych odpowiada względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (rękojmia za wady fizyczne).
    6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wobec Kupującego nie będącego konsumentem jest wyłączona.
    7. Kupujący nie będący konsumentem,  może odstąpić od umowy na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
    8. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
    9. Do zwracanego towaru Kupujący nie będący Konsumentem powinien dołączyć dowód zakupu (paragon, kopię faktury) oraz jednoznaczne oświadczenie.  Kupujący może również skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego w sklepie internetowym.
    10. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego nie będącego Konsumentem zwrot ustalonej kwoty następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu produktu. W przypadku skutecznego odstąpienia co do części zakupionych produktów, zwrot kosztów wysyłki jest proporcjonalny. Zwrot kosztów wysyłki dokonywany jest tylko do równowartości opłaty pobieranej za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
    11. Zwracany towar Kupujący nie będący Konsumentem odsyła na własny koszt na adres korespondencyjny podany w Serwisie. Przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.
    12. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego nie będącego Konsumentem podpisanego egzemplarza faktury korygującej.
    13. W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu uchybienia warunków zwrotu przez Kupującego nie będącegoKonsumentem, Sprzedający może obciążyć Kupującego opłatą z tytułu odesłania towaru wg stawek określonych w cenniku dostaw opublikowanym w Serwisie. Opłata jest płatna z góry (przed odesłaniem towaru) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
    14. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta nie będącego Konsumentem, Sprzedawca w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony Towar należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
    15. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedawca potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.
       
 IX. REKLAMACJE
    1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących.
    2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, Konsument powinien kierować pisemnie na adres Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie głównej Serwisu, bądź za pomocą formularza udostępnionego na stronie głównej Serwisu.
    3. Treść reklamacji powinna zawierać nazwę produktu, numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży, dokładny opis stwierdzonej wady, numer rachunku bankowego i dokładny adres Kupującego. Wzór pisemnej reklamacji umieszczono w załączniku B do niniejszego Regulaminu. Kupujący może skorzystać z formularza elektronicznego reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym.
   4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, wadliwy produkt należy odesłać wraz opakowaniem zewnętrznym, chyba że Sklep Internetowy uzna to za zbędne do rozpatrzenia reklamacji i poinformuje o tym Klienta. W przypadku wyboru odbioru osobistego przez Klienta zwrotu należy dokonać w miejscu odbioru produktu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru a wszystkie inne koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Sprzedawca.
    5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
    6. Inne zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
    7. Jeżeli na dany Towar udzielana jest gwarancja to warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych wskazując obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

X. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
    1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
        a. utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach,
        b. różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),
        c. różnych efektów stosowania towaru przez różne osoby, w szczególności różnic obejmujących wrażenia, zapach, trwałość, skutki stosowania kosmetyków, perfum, środków higieny osobistej, środków spożywczych u różnych osób.
        d. skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
    2. Sprzedający może umieszczać w Serwisie materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego wariantu produktu do prezentacji wielu wariantów produktu lub linii produktów (np. różnych pojemności, rozmiarów, kolorów). Sprzedający nie gwarantuje 100% zgodności barw produktu widocznych na zdjęciach opublikowanych w Serwisie z produktem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego.
    3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji produktu w Serwisie, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ich wyjaśnienia przed dokonaniem zakupu.
    4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
        a. blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta,
        b. skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych,
        c. transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp danych lub do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta.
XI. ANULOWANIE, ZMIANA ZAMÓWIENIA I PRZESYŁKI NIEODEBRANE
    1. Anulowanie bądź inna zmiana zamówienia możliwe są tylko w przypadku zamówień nieobsłużonych, a w przypadku zamówień realizowanych pod warunkiem pisemnego potwierdzenia takiej możliwości przez Sprzedającego (e-mail lub sms).
    2. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Kupującego nie będącego Konsumentem lub innego odbiorcę wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Sprzedający może obciążyć Kupującego opłatą za ponowne wysłanie towaru według cennika dostaw, stosownie do ustalonego sposobu ponownego doręczenia przesyłki, przy czym zniżki udzielone przy pierwszej wysyłce (np. darmowa dostawa) nie obowiązują przy ponownej wysyłce zamówienia. Niezależnie od powyższego Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
    3. Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty należnej Sprzedawcy z tytułu opłat wskazanych w pkt. 2 przed ponownym wysłaniem towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od wezwania, na rachunek Sprzedawcy wskazany w Serwisie.
    4. Ponowne wysłanie przesyłki za pobraniem Sprzedający może uzależnić od zapłaty za zamówienie z góry, chyba, że Kupujący nie ponosi winy za nieodebranie pierwszej przesyłki.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
    2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
    3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przed stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
    4. Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR).
    5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Sprzedający prowadzi sprzedaż na terenie Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski może być prowadzona przez Sprzedającego na podstawie odrębnych regulaminów. Sprzedający za pośrednictwem Serwisu nie prowadzi sprzedaży leków i produktów leczniczych.
    2. Wszelkie użyte w Serwisie materiały wizualne, w tym znaki towarowe, są własnością podmiotów uprawnionych i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
    3. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa (RODO) znajdują się w załączniku C do Regulaminu.
    4. W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla dokonanej transakcji sprzedaży.
    5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące..
    6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.  W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym informacja o zmianie Regulaminu dokonana zostanie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
          
ZAŁĄCZNIK A
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
    2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
    3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
    4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony,
    5. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50,00 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
    12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (WZÓR)

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat:  Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6,
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Informacja o dowodach potwierdzających zawarcie umowy:
zamówienie nr …....................................................z dnia …................................................................
paragon fiskalny......................................................
faktura …................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …....................................................................................................
Adres konsumenta(-ów).........................................................................................................................
Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na rachunek bankowy nr** …................……………….................................................

**UWAGA: konieczność podania numeru rachunku dotyczy wyłącznie zamówień płatnych gotówką (za pobraniem). W przypadku zapłaty za zamówienie przelewem lub za pośrednictwem operatora płatności online, pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób.


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Miejscowość ….....................................................................................................................................
Data …..................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej drogą elektroniczną, w związku ze złożonym zamówieniem numer …...................................


ZAŁĄCZNIK B
REKLAMACJA (WZÓR)
Kupujący będący Konsumentem (dane składającego reklamację) imię i nazwisko …..................................................
dokładny adres .........................................................................................................................
Sprzedający: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6,
Reklamuję produkt …...............................................................................................................
o numerze fabrycznym, nr serii: ……...................…….............................................................
zakupiony w dniu ……………….……........... numer zamówienia …........................................
numer paragonu lub faktury …..................................
W dniu …..................................... stwierdziłem, że ww. produkt posiada wadę, polegającą na (dokładny opis wady): ……....………................................................................................................................
.................................................................................................……………………….....
Z produktem wydano kartę gwarancyjną (tak/nie*), Posiadam kartę gwarancyjną (tak / nie*), ale wybieram dochodzenie swoich praw na podstawie trybu dotyczącego niezgodności towaru z umową, a nie z gwarancji. Domagam się:
- wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad (tak / nie*)
- zwrotu ceny produktu (tak/nie*).

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na rachunek bankowy nr** …................……………….................................................

**UWAGA: konieczność podania numeru rachunku dotyczy wyłącznie zamówień płatnych gotówką (za pobraniem). W przypadku zapłaty za zamówienie przelewem lub za pośrednictwem operatora płatności online, pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób.

Do niniejszego pisma dołączam kopię paragonu fiskalnego (tak/nie*) nr .............................................................................................,
towar zakupiłem na fakturę (tak/nie*) nr .................................... z dnia ........................................... .
Uwagi : ….............................................................................................. .
data i miejsce sporządzenia …...........................................
podpis konsumenta …................................................ (nie dotyczy odstąpienia dokonanego drogą elektroniczną)
( * niepotrzebne skreślić)

ZAŁĄCZNIK C
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452.

1.2. Wszelkie pytania i żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pisemnie do: Administrator Danych Osobowych, Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, 05-250 Radzymin, adres e-mail: do@ewika.pl

1.3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe i ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt b  RODO;  w  celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

1.4. Administrator chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, stosując adekwatne środki organizacyjne i techniczne.

1.5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: dostęp do danych osobowych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym w celu wykonania usługi pośrednictwa, wynajmu, świadczenia usługi transportu, przeglądów, napraw i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji prawnych.

1.6 Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klienta innym osobom lub podmiotom niż niniejszej informacji, bez odrębnej zgody Klienta. Administrator może udostępnić dane bez zgody Klienta jeżeli istnieje taki obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa.

1.7. Administrator zapewnia możliwość wglądu do danych osobowych klienta i zmiany tych danych.

1.8. Zmiana lub usunięcie danych odbywa się na podstawie pisemnego żądania klienta skierowanego do Administratora.

1.9. Administrator może, zgodnie z prawem, odmówić usunięcia (zaprzestania używania) danych Klienta, które są niezbędne do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych umów lub których przechowywanie jest obowiązkowe na podstawie odrębnych przepisów.

1.10. Administrator nie używa danych osobowych do profilowania.

1.11. Założenie konta klienta (rejestracja klienta) w Serwisie nie jest wymagane. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w systemie zakładane jest konto do obsłużenia pojedynczego zamówienia.

2. Informacje o zakresie, celach i czasie korzystania z danych osobowych

2.1 Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w związku z zawarciem umowy, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. c Rodo, obejmują: 

imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail zamawiającego i osoby osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy, imię i nazwisko posiadacza oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty lub na który zwracana jest zapłata.

Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez kliknięcie odpowiedniego przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" (tj. złożenie zamówienia).

Obowiązek podania danych: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z zawarciem umowy oraz jej wykonywaniem.

Czas korzystania z danych wynika z przepisów prawa dotyczących zawierania umów, w tym dotyczących rękojmi i gwarancji, usług przewozowych i pocztowych, płatności za zamówienie oraz przepisów podatkowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt b  RODO.

Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy, przyjęcia zapłaty za towar lub usługę, dostawy towaru, obsługi reklamacji i zwrotu towaru, a także informowania zamawiającego o realizacji powyższych czynności.

Dane pozyskane są bezpośrednio od Kupującego. Dane odbiorcy będącego inną osobą wskazaną przez Kupującego, pozyskiwane są od Kupującego.

2.2 Dane osobowe podane przy założeniu konta, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail składającego zamówienie i osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i zostaje udzielona przez kliknięcie przycisku „zarejestruj konto” w trakcie rejestracji konta.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody (konto zostaje utworzone na czas nieokreślony z możliwością jego zamknięcia na żądanie Klienta).

Serwis zapewnia możliwość wglądu do danych na koncie oraz samodzielnej zmiany tych danych przez aktualizację treści wpisanych w formularzu rejestracji. Zmiany może dokonać także Administrator na pisemne żądanie Klienta.

Rejestracja w Serwisie umożliwia dostęp do niektórych treści i funkcji przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, np. historia zamówień, ułatwienie składania zamówień, ułatwienia w zakresie składania i obsługi zwrotów i reklamacji.

2.3 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na przesłanie ankiety, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i wyrażona jest przez zaznaczenie odrębnego pola wyboru (checkbox) w trakcie składania zamówienia.

Dane wykorzystane zostaną jednorazowo.

2.4 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na otrzymanie newslettera, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię, adres e-mail, nr telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i wyrażona jest przez zaznaczenie odrębnego pola wyboru (checkbox) w formularzu rejestracji do newslettera.

Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

Dane przetwarzane są w celu wysłania drogą elektroniczną newslettera.

3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

3.1 Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
3.2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3.3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
3.4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
3.5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
3.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

3.7. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
3.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
3.9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel